Zájemci o členství

Po vstupu České republiky do Evropské Unie v roce 2004 se zcela změnily požadavky na prvovýrobce, zpracovatele, výrobce krmiv a obchodníky s nimi. Tyto činnosti jsou nyní upraveny celou řadou velmi složitých a jen obtížně pochopitelných právních předpisů, které se navíc často mění. Pracovníci dozorových orgánů jsou specielně v těchto právních normách školeni a jsou oprávněni v odůvodněných případech udělovat citelné sankce. Pro jednotlivé subjekty je prakticky nemožné splnit všechny náročné požadavky vyžadované unijní legislativou a konkurovat dalším subjektů sdruženým do větších celků organizačně začleněným v nadnárodních zájmových sdruženích. Členství ve Spolku pro komodity a krmiva je zárukou stability a dalšího rozvoje na principech záštity zájmového sdružení skutečně evropského významu.

Spolek pro komodity a krmiva je členem evropské federace výrobců krmných směsí FEFAC (Fédération Européenne des Fabricants d´Aliments Composés). Členská základna představuje z hlediska teritoriálního průřez všemi regiony České republiky. Z hlediska činnosti se jeho členové rekrutují ze subjektů zabývajících se především nákupem, skladováním a ošetřováním obilovin, olejnin, luštěnin a dalších komodit, jejich užitím, dalším zpracováním a obchodem s nimi. Jedná se zejména o výrobu a odbyt krmných směsí pro veškeré kategorie hospodářských zvířat, zajištění premixů a účinných látek a dodávky kompletních krmných směsí subjektům podnikajícím v zemědělské prvovýrobě a na úseku živočišné výroby.

Spolek pro své členy zajišťuje:

  • hájení zájmů členů SKK při jednání s Ministerstvem zemědělství a dozorovými orgány,
  • prosazování oprávněných požadavků v rámci připomínkového řízení při projednávání návrhů právních předpisů týkajících se hlavních oborů činností, které zajišťují naši členové,
  • uplatnění našich stanovisek zejména k návrhům nových předpisů EU týkajících se výroby krmiv a jejich uvádění do oběhu,
  • předávání informací z činnosti FEFAC,
  • seznamování s novými poznatky vědy a výzkumu, s uplatněním nových technologií a také s výkladem nových právních předpisů EU a ČR prostřednictvím organizování školení, seminářů a konferencí,
  • poradenství ve specifických záležitostech spojených s výkladem právních norem a připomínkami výkonu kontroly zajišťované dozorovými orgány,
  • informace získané z Potravinářské komory, Agrární komory, z Ministerstva zemědělství a také informace z činnosti Sdružení.

Výpočet členského poplatku:

Pro výpočet jsou vždy rozhodující údaje za předchozí rok.