FEFAC

F E F A C – Evropská federace výrobců krmných směsí byla založena v roce 1959 výrobci krmných směsí z 5 států – Francie, Belgie, Německa, Itálie a Nizozemí. Dnes se členská základna FEFAC skládá z 24 národních asociací z 23 členských zemí EU jako plnoprávných členů a dále asociací Švýcarska, Turecka, Norska, Srbska a Ruska se statutem pozorovatelů/asociovaných členů. Evropský průmysl krmných směsí zaměstnává více než 110.000 osob v přibližně 4.000 výrobnách, často ve venkovských oblastech, které nabízejí jen málo pracovních příležitostí. Hospodářská zvířata ve 28 zemích EU spotřebují odhadem 470 milionů tun krmiv každý rok, z čehož je asi 30% vyrobeno výrobci krmných směsí. Obrat evropského průmyslu krmných směsí se v roce 2013 odhadoval na 55 miliard €. FEFAC je jediným nezávislým mluvčím evropských výrobců krmných směsí na úrovni institucí EU. FEFAC má statut pozorovatele v CODEX Alimentarius.

 

Posláním FEFAC je:

  • Prezentovat, ochraňovat a podporovat zájmy evropských výrobců krmných směsí na úrovni evropských institucí.
  • Lobbovat ve věci legislativního rámce a jeho implementace stejně jako maximalizovat tržní příležitosti pro evropské výrobce krmných směsí.
  • Zajišťovat podmínky pro volný přístup k surovinám a správné fungování trhu s komoditami, definovat kvalitu surovin.
  • Zavádět společná pravidla a správnou výrobní praxi, aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost krmných směs.
  • Podporovat rozvoj živočišné produkce dle požadavků trhu s cílem maximalizace tržních příležitost.
 

Sekretariát:

  • Generální sekretář: A. Döring
  • Zástupce generálního sekretáře: Arnaud Bouxin
  • Výkonná sekretářka: Francoise Liber
  • Sekretářka: Susana Chao
  • Recepční: Roseline Deiana

Prezídium

Prezídium je složeno z prezidenta (Nick Major), pokladníka (Alain Gullaume) a členů prezídia (Jean-Michel Boussit, Christina de Sousa, Anton Einberger, Witold Obidzinski, Zoltan Pulay, Ruud Tijssens, Dirk Van Thielen, Marcello Veronesi). Prezídium plní roli řídícího výboru, který se schází k diskusím o hlavních aktuálních záležitostech, aby doporučovalo specifické iniciativy Radě FEFAC a zajišťovalo účinné provádění rozhodnutí Rady.

 

 

Rada

Rada složená z prezidenta a 20 volených administrátorů má výkonnou pravomoc pokud jde o politické rozhodování při zaujímání stanovisek FEFAC. Schází se dvakrát ročně. Valná hromada je statutární orgán udělující výkon Radě a měnící statut a stanovy asociace.

 

Kolegium generálních ředitelů

Kolegium generálních ředitelů se schází čtyři týdny před každým jednáním Rady, aby připravilo rozhodnutí Radě. Doporučuje Radě v záležitostech ovlivňujících řízení asociace.

 

Výbor pro výživu zvířat

Tento výbor doporučuje Radě v otázkách legislativy EU týkající se výživy zvířat a bezpečnosti krmiv a potravin. Poskytuje také vědecké expertízy pro hodnocení rizika EFSA vztahující se ke stanoviskům k výživě zvířat.

 

Výbor pro průmyslovou výrobu krmných směsí

Tento výbor doporučuje Radě v otázkách všech politik EU a vývoje trhu, které mají dopad na hospodářskou výkonnost a konkurenceschopnost výroby kompletních krmných směsí. To zahrnuje otázky obchodu s krmnými surovinami a rozvoje trhu s dobytkem, stejně tak jako všechny regulatorní záležitosti ovlivňující řízení výroby kompletních krmiv (kupříkladu environmentální legislativa).

 

Výbor pro mléčné náhražky

Tento výbor je zodpovědný za sledování legislativy EU vážící se k veřejnému zdraví (bezpečnost vedlejších produktů mléčného původu a bezpečnost živočišných tuků) a zabývá se záležitostmi ovlivňujícími hospodářskou výkonnost produkce telecího masa EU z pohledu krmiv v důsledku zvyšující se vertikální integrace v hlavních produkčních zemích.

 

Výbor pro premixy a minerální krmiva

Tento výbor doporučuje Radě ve všech politikách EU spojených se zajišťováním výroby premixů a minerálních krmiv, analytickými metodami, označováním premixů a minerálních krmiv, povolováním doplňkových látek, bezpečnostními záležitostmi pokud jde o domácí míchárny a používání doplňkových krmiv.

 

Výbor pro krmiva pro ryby

Tento výbor je zodpovědný za sledování politiky akvakultury DG Fischeries vážící se ke krmivům pro ryby, legislativy EU vážící se k veřejnému zdraví (bezpečnost rybích mouček a rybích tuků) a zabývá se záležitostmi ovlivňujícími hospodářskou výkonnost akvakultury EU z pohledu krmiv včetně podpory výzkumných projektů financovaných EU.

 

Výbor pro řízení bezpečnosti krmiv

Tento výbor je zodpovědný za podporu přijímání správných praxí pří řízení rizik pro bezpečnost krmiv na úrovni výroben krmných směsí a premixů, udržování Evropského kodexu výrobců krmiv pro výrobu bezpečných krmiv, starost o komunikaci rizik a koordinované řízení rizik v řetězci a stimulaci dialogu mezi kontrolními autoritami a operátory.

 

Výbor pro udržitelnost

Výbor poskytuje Radě FEFAC doporučení o vývoji politik EU v otázkách udržitelnosti. Výbor je zodpovědný za rozvoj taktických, strategických a komunikačních doporučení na poli udržitelnosti. Pro svou činnost se výboru dostává technické podpory od tří pracovních skupin pro stopu na životním prostředí, efektivní zdroje a odpovědné zásobování.