Legislativa

Osoba, která vyrábí a uvádí na trh krmiva, musí zajistit, že jsou její produkty bezpečné a řádně označené. Pro snazší orientaci v tom, co musí taková osoba splnit, jsou k dispozici jednotlivé právní akty Evropské Unie.

Základním právním předpisem určujícím principy bezpečnosti potravin a krmiv, od kterého se odvíjí ustanovení všech následujících právních aktů, je tzv. bílá kniha neboli obecné potravinové právo dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Požadavky na hygienu krmiv jsou dány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005. Toto nařízení specifikuje všechny podmínky, které musí provozovatel krmivářského podniku splnit v závislosti na potenciálním riziku, které představuje jeho produkce pro potravní řetězec.

Požadavky na uvádění na trh a označování krmných surovin a krmných směsí vychází z ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009. Musí se jím bezpodmínečně řídit každý, kdo takové produkty vyrábí, označuje nebo uvádí na trh.

Ten, kdo vyrábí, označuje, balí nebo uvádí na trh doplňkové látky a jejich premixy, nebo je používá k výrobě krmných směsí, se musí řídit ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

Z hlediska bezpečnosti krmiv pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí je nutné dodržovat ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách.

Pokud provozovatel krmivářského podniku používá GMO produkty a suroviny, musí se řídit ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

Ti provozovatelé krmivářských podniků, kteří by chtěli vyrábět a používat krmiva pro zvláštní nutriční účely, se musí řídit směrnicí Komise 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určitých užití krmiv pro zvláštní účely výživy.

Provozovatelé krmivářských podniků používající do svých krmiv vedlejší živočišné produkty musí respektovat ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu.

Ve výživě zvířat se mohou používat pouze ty doplňkové látky, které jsou povoleny pro použití ve specifikovaných krmivech, pro daný druh nebo kategorii zvířat a případně ve stanoveném množství v kompletním krmivu. Seznam těchto doplňkových látek je uveden v Registru doplňkových látek Evropské Unie. Tento registr je veden výlučně v anglickém jazyce. Pro uživatele v českém jazyce je připojen Registr doplňkových látek povolených podle nařízení 1831/2003 nebo přehodnocených podle článku 10 tohoto nařízení v českém jazyce. Tento registr se bude postupně rozrůstat tak, jak bude přibývat doplňkových látek povolených podle uvedené procedury. Pokud by určitý provozovatel krmivářského podniku chtěl vyrábět nebo uvádět na trh jiné doplňkové látky, než ty uvedené v registru, případně je chtěl používat pro jiné druhy nebo kategorie zvířat, vypracuje dokumentaci a požádá o její povolení v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 o prováděcích pravidlech pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.

Pro výrobu krmiv a přímé zkrmování mohou být používány pouze ty krmné suroviny, které jsou uvedeny v Katalogu krmných surovin s příslušnou specifikací. Jelikož je tento katalog neuzavřený a jeho používání je dobrovolné, je možné používat i jiné krmné suroviny, pokud bude jejich použití bezodkladně oznámeno zástupcům evropských krmivářských odvětví, kteří vedou Rejstřík krmných surovin. Zde je také k dispozici příslušný formulář takového oznámení a zároveň je možné přesvědčit se, zda již takovou surovinu s odpovídající specifikací neoznámil někdo jiný.