Spolek pro komodity a krmiva
 
 
 
 
 
 
FEFAC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut

 
Odborná sekce krmiv je jedním z orgánů, kterými Spolek spravuje své záležitosti. Její existence je dána § 7 stanov Spolku. Je poradním orgánem výkonného ředitele Spolku.

Posláním sekce je zaujímat stanoviska a vytvářet odborné pozice průmyslu výroby krmiv k otázkám projednávaným na úrovni EU – Stálý výbor pro potravní řetězec a zdraví zvířat, FEFAC, COPA-COGECA aj. Podílet se na odborných stanoviscích prosazovaných Spolkem při jednání s Ministerstvem zemědělství a dozorovým orgánem. Vybraní členové sekce se aktivně účastní jednání pracovních výborů FEFAC, kde prosazují zájmy Spolku a prezentují sekcí odsouhlasená stanoviska. Z jednání pořizují zápisy, které jsou zveřejňovány na webových stránkách Spolku. O výsledcích svých jednání a přijatých závěrech informují ostatní členy sekce. Sekce se aktivně podílí na vzdělávání členů Spolku pořádáním odborných seminářů a vzdělávacích akcí v rámci své působnosti.

Sekce je řízena předsedou, který je jmenován a odvoláván představenstvem Spolku. Předseda navrhuje členy sekce z řad uznávaných odborníků pracujících pro členské organizace Spolku. Návrh podléhá souhlasu statutárního zástupce zaměstnávající organizace a schvaluje představenstvo Spolku. Sekce se schází na podnět vedoucího nebo výkonného ředitele Spolku. Z jednání je pořizován zápis, který je zveřejňován na webových stránkách Spolku pro informaci ostatním členům Spolku. Zápis je nutné vypracovat bezodkladně, nejdéle však do 5ti pracovních dní. Při splnění všech podmínek je členům sekce a jejímu předsedovi vyplácena odměna v souladu s řádem Spolku. Členové sekce nemají nárok na proplácení cestovních ani jiných náhrad. Tyto náklady jdou k tíži vysílající organizace.