Spolek pro komodity a krmiva
 
 
 
 
 
 
FEFAC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanovy spolku

 
Stanovy Spolku pro komodity a krmiva byly přijaty valnou hromadou konanou 20. května 2015 v Choceradech.
Spolek pro komodity a krmiva

Stanovy Spolku SPOLEK PRO KOMODITY A KRMIVA

Tyto stanovy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku vymezují charakter, postavení, předmět činnosti, účel a působnost zájmového sdružení Spolek pro komodity a krmiva (dále jen "Spolek").

ČÁST I.
Obecná ustanovení
§ 1 Název a sídlo Spolku
Název Spolku: Spolek pro komodity a krmiva
Sídlo Spolku: Praha

§ 2 Charakter, postavení, působnost a předmět činnosti Spolku
1. Charakter, postavení a působnost Spolku:
a. Spolek je zájmovým sdružením právnických a fyzických osob s působností na území České republiky.
b. Spolek je právnickou osobou a spolkem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Spolek za nesplnění svých povinností odpovídá svým majetkem.
c. Pro realizaci svého poslání a svých úkolů může založit Spolek odborné či jiné sekce
2. Předmět činnosti Spolku:
Jedná se o činnosti zejména v oblasti:
• nákupu, skladování, ošetřování, úpravě a odbytu zemědělských výrobků včetně státních hmotných rezerv
• výroby a dodávek zemědělských potřeb a ostatních výrobků a při poskytování služeb
• obchodní činnosti
• výroby krmných směsí, doplňkových látek a jejich premixů, minerálních krmných přísad a surovin pro jejich výrobu
• zahraničního obchodu

§ 3 Účel Spolku
a. hájit zájmy svých členů a prosazovat je u orgánů státní správy, územních a jiných orgánů, případně zastupovat své členy vůči zahraničním partnerům
b. uplatňovat zájmy členů Spolku při tvorbě zásadních rozhodnutí v rámci České republiky v oblasti nákupu a odbytu rozhodujících zemědělských produktů
c. podílet se na tvorbě a novelizaci právních předpisů souvisejících s podnikatelskou činností členů Spolku
d. soustřeďovat, analyzovat a zpracovávat důležité poznatky a zkušenosti z práce obdobných sdružení doma i v zahraničí a popularizovat a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi
e. zastupovat členské organizace a hájit zájmy členských organizací sdružených ve Spolku v Evropské unii
f. poskytovat členům Spolku odborné informační, analytické, konzultační, právní, poradenské a další služby a podle podmínek a možností napomáhat i dalšími způsoby k jejich hospodářské prosperitě a úspěšnému podnikatelskému a sociálnímu rozvoji
g. přispívat k propagaci zboží a služeb jednotlivých členů Spolku
h. napomáhat vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace eventuálně zajišťování případné rekvalifikace pracovníků členů Spolku
i. informovat členy Spolku a napomáhat Spolku vydáváním periodických a neperiodických publikací v rámci platných právních norem
j. vykonávat další činnost dle potřeb a zájmů členů Spolku v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy
k. úzce spolupracovat s profesními svazy, společenstvy a komorami v resortu zemědělství a potravinářství
l. slaďovat zájmy svých členů tak, aby se vytvářelo ovzduší vzájemné spolupráce a to v souladu s platnými zákony. Usilovat o dosažení takových vzájemných vztahů mezi členy, jež by vyloučily nezdravou soutěživost a jednání proti obecně uznávaným normám slušnosti
m. organizovat vzdělávací činnost ke zvyšování odborné kvalifikace pracovníků členských organizací

Spolek ve své vedlejší výdělečné činnosti může svým členům i nečlenům poskytovat služby v těchto oblastech:
a) Informační činnost
- vydávat účelové odborné publikace za účelem zajišťování informací pro své členy i nečleny, které jsou důležité pro jejich podnikatelskou činnost a v této souvislosti poskytovat možnost placené inzerce,
- organizovat odborné vzdělávací akce určené kromě vlastních členů také široké odborné veřejnosti.
b) Poradenská činnost

ČÁST II.
Členství

§ 4 Trvání Spolku
Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

§ 5 Členství, jeho vznik a zánik
a. členem Spolku se může stát každá právnická nebo fyzická osoba podnikající ve vymezené oblasti, schopná tuto skutečnost prokázat potřebnými doklady, a to na základě písemné přihlášky o členství ve Spolku. Vymezenou oblastí podnikání se rozumí nákup, skladování, ošetřování a další manipulace s komoditami rostlinné výroby v přiměřeném rozsahu, výroba a distribuce krmiv pro výživu zvířat určených i neurčených k produkci potravin a další obchodní činnost v těchto oborech, popřípadě trvalá účast a obchodní partnerství ve sféře nákupu, skladování, ošetřování, úpravě a odbytu zemědělských výrobků. Přihláška musí obsahovat název, podnikatelskou formu, sídlo, předmět podnikání a podpis oprávněného orgánu přihlašovatele. Přihláška se zasílá do sídla Spolku.
b. členství vzniká schválením přihlášky valnou hromadou členů Spolku, podmínkou je dále zaplacení členského příspěvku ve stanovené výši do jednoho měsíce od usnesení valné hromady o přijetí člena, na účet Spolku a prohlášení nově přijatého člena, učiněné v téže lhůtě v písemné formě o souhlasu se stanovami a závazku tyto dodržovat, neučinil-li tak zájemce o členství již v přihlášce.
c. spolek vede seznam členů, který obsahuje název a sídlo společnosti, DIČ, jméno statutárního zástupce a kontaktní údaje včetně regionálního začlenění. O způsobu provádění zápisů a výmazů v seznamu členů rozhoduje představenstvo. Seznam je veřejně přístupný na webových stránkách Spolku.
d. členové Spolku nemají podíl na majetku Spolku a neručí za dluhy Spolku.

e. zánik členství:
• vystoupením člena – sdělení o ukončení členství ve Spolku se podává v písemné formě i bez udání důvodu vždy k 30. 6., s ukončením členského poměru k 31. 12. téhož kalendářního roku
• vyloučením člena – člen může být vyloučen na základě usnesení valné hromady, a to na návrh představenstva Spolku:
• pro závažné porušení členských povinností ve vztahu ke Spolku nebo ostatním členům Spolku kdy nápravy nelze dosáhnout jinými prostředky. Před vyloučením představenstvo písemně upozorní člena a dozorčí radu na zjištěné nedostatky a stanoví členovi tří měsíční lhůtu k vyjádření. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala dozorčí rada. Závazky vyloučeného člena vůči Spolku nejsou vyloučením ovlivněny.
• pro dlouhodobé neplnění svých členských povinností
• za činnost, která poškozuje jméno a zájmy Spolku a jeho členů
• zánikem člena – při zániku člena bez likvidace, přechází závazky z tohoto členství na nový podnikatelský subjekt, jestliže tento do konce roku kalendářního, kdy zanikl člen, písemně potvrdí převzetí práv a závazků z členského poměru. Potvrzení se posílá na sídlo Spolku k rukám výkonného ředitele Spolku.
• zánikem Spolku

§ 6 Práva a povinnosti členů
1. Členové Spolku mají tato práva:
a. účastnit se svými představiteli zasedání valné hromady a jednání dalších orgánů Spolku, pokud jsou jejich zvolenými nebo schválenými členy
b. volit a být volen do všech orgánů Spolku
c. ochrany a podpory svých zájmů Spolkem v rozsahu vymezeném stanovami a v souladu s nimi
d. podpory Spolkem při sporech s kompetentními orgány státní správy v oblasti zejména ekonomické a sociální
e. využívat všech informací, pokud nejsou předmětem firemního tajemství a individuální pomoci v oblasti konzultace, poradenství a dalších služeb, které poskytuje Spolek, a to za předpokladu, že tím nedojde k poškození zájmů jiných členů
f. podílet se na akcích, které Spolek pořádá a přednostně využívat jeho služeb a zařízení
g. předkládat návrhy a podněty k rozvíjení a zlepšování činnosti Spolku, jeho orgánů a funkcionářů
2. Členové Spolku jsou povinni:
a. dodržovat stanovy a další dokumenty schválené orgány Spolku
b. v případě zvolení či schválení do funkcí řádně tyto funkce vykonávat
c. zaplatit řádně a včas členský roční příspěvek ve výši dle rozhodnutí valné hromady – příspěvek je splatný na základě výzvy Spolku, ve lhůtě stanovené představenstvem Spolku. Splatnost je podmínkou pokračování členství ve Spolku.

ČÁST III.
Organizace Spolku

§ 7
Orgány Spolku
Spolek spravuje své záležitosti prostřednictvím orgánů Spolku, jimiž jsou:
a. valná hromada
b. představenstvo
c. dozorčí rada
d. sekce

§ 8 Valná hromada
Valná hromada je vrcholným orgánem Spolku a je složena ze zástupců členů Spolku. Rozhoduje formou usnesení, která jsou pro členy Spolku závazná. Koná se 1x ročně, nejpozději do konce 1. pololetí. Svolává ji předseda představenstva také mimořádně v naléhavých případech nebo na písemnou žádost alespoň dvou pětin členů Spolku či na písemnou žádost dozorčí rady Spolku. Mimořádná valná hromada musí být svolána po splnění uvedených podmínek, a to do dvou měsíců.
Pozvánka na zasedání valné hromady musí být členům Spolku odeslána nejpozději 15 dní před jejím konáním.

§ 9
Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady
a. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý člen Spolku. Svá práva vykonává prostřednictvím svého zástupce.
b. Na každého člena připadá jeden hlas, hlasování se děje aklamací nebo tajně, požádá-li o to kterýkoliv člen a schválí valná hromada.
c. Valné hromadě předsedá a její jednání řídí předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen představenstva.
d. O konání valné hromady se sepíše protokol, ve kterém musí být uvedeny skutečnosti rozhodné pro platné usnesení, které je součástí protokolu. Tento protokol podepisuje předsedající. Protokol musí být doručen všem členům Spolku.
e. Valná hromada členů je způsobilá se platně usnášet, jsou-li na ní přítomni členové alespoň nadpoloviční účastí. Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato nadpoloviční většinou účastníků přítomných na valné hromadě. V případě s likvidací nebo bez likvidace a jeho zániku a při rozhodování o vyloučení člena, eventuálně dalších otázek dle rozhodnutí valné hromady, je třeba k platnému přijetí třípětinová většina účastníků přítomných na valné hromadě. V případě, že se za člena dostaví k jednání valné hromady jeho zástupce, je povinen se prokázat plnou mocí.
f. V případě, že na řádně svolané valné hromadě členů není zastoupena alespoň nadpoloviční většina členů Spolku, svolá předseda představenstva Spolku do jednoho měsíce nové opakované zasedání valné hromady s tím, že takto svolaná valná hromada rozhoduje bez ohledu na počet zúčastněných členů. V tomto případě rozhoduje valná hromada ve všech věcech prostou většinou hlasů. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce na jednání valné hromady Spolku upozornit.
g. Nominace členů Spolku pro volby do představenstva a dozorčí rady.
Členové představenstva a dozorčí rady jsou voleni tak, že předsedající přednese nominované kandidáty zvolené na regionálních poradách.
O zařazení nových členů do regionů a o počtu nominovaných kandidátů z jednotlivých regionů rozhoduje představenstvo.

§ 10
Pravomoc valné hromady
Valná hromada rozhoduje zejména o těchto záležitostech:
a. schvaluje a mění stanovy Spolku
b. schvaluje koncepci a další základní dokumenty k rozvoji a práci Spolku
c. volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady
d. projednává a schvaluje zprávu o činnosti Spolku a jeho hospodaření včetně roční účetní uzávěrky
e. mění a stanovuje zásady pro placení členských příspěvků
f. schvaluje změnu účelu Spolku
g. usnáší se o zrušení Spolku a s tím souvisejícím majetkovým vypořádáním
h. rozhoduje o vyloučení člena Spolku a o přijetí nových členů i. rozhoduje o vytvoření územních či jiných sekcí Spolku j. rozhoduje o změně stanov

§ 11
Představenstvo, jeho postavení a organizace
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem Spolku, řídí jeho činnost mezi zasedáními valné hromady a zastupuje Spolek ve všech záležitostech. Rozhoduje formou usnesení. Jménem Spolku jsou oprávněni jednat samostatně předseda nebo místopředseda a osoby jimi pověřené. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě členů Spolku. Počet členů představenstva stanoví valná hromada v rozsahu 5–9 členů. Představenstvo je usnášení schopné, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
Představenstvo rozhoduje hlasováním. K platnému přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny zúčastněných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy představenstva.
Funkční období představenstva činí 4 roky. Členové představenstva mohou být voleni opakovaně bez omezení. Představenstvo se schází nejméně jednou za dva měsíce. Svolává jej předseda dle potřeby.
O průběhu jednání se sepisuje protokol a usnesení, který podepisuje předsedající a zapisovatel.
Představenstvu přísluší:
a. volit a odvolávat ze svého středu předsedu, místopředsedu
b. při ukončení činnosti člena představenstva z jakéhokoliv důvodu, kooptovat do představenstva na návrh regionální porady nebo na základě usnesení představenstva jiného člena
c. provádí personální obsazování funkcí v aparátu Spolku. Má práva a povinnosti zaměstnavatele.
d. vykonávat usnesení valné hromady
e. předkládat valné hromadě návrhy koncepce činnosti, finanční plány a další dokumenty, včetně návrhů na změny a doplnění stanov Spolku
f. projednávat a schvalovat zprávy pro valnou hromadu, návrhy na uzavírání smluv o sdružování prostředků a činností g. určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability činnosti Spolku
h. organizovat a řídit činnost aparátu Spolku, včetně činnosti výkonného ředitele
i. vydávat dle potřeb směrnice k realizaci přijatých úkolů, závěrů a stanov Spolku
j. navrhovat valné hromadě vytvoření sekcí Spolku, schvalovat jejich členy a vedoucí
k. rozhodovat o záležitostech Spolku kromě těch, které jsou dány do působnosti valné hromady
l. na základě jednání regionálních porad navrhuje valné hromadě přijetí nebo nepřijetí zájemců o členství a navrhuje valné hromadě ke schválení vyloučení člena pro neplnění členských povinností
m. pozastavovat členství organizaci, která v řádném termínu nezaplatila členský příspěvek, a to do konání valné hromady, které navrhuje v těchto případech vyloučení

§ 12
Předseda, místopředseda, výkonný ředitel
a. Předseda představenstva je osobou vykonávající působnost představenstva a jedná jeho jménem. Prosazuje zájmy Spolku. Stojí v čele představenstva, řídí jeho činnost, připravuje jednání těchto orgánů ve lhůtách daných těmito stanovami. Navrhuje představenstvu místopředsedu. Řídí i práci a činnosti výkonného ředitele Spolku.
b. Místopředsedu volí představenstvo na návrh předsedy. Zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností. Předseda a místopředseda jsou oprávnění jednat jménem Spolku a jsou zapsáni do rejstříku příslušného obvodního úřadu.
c. Výkonný ředitel Spolku je zaměstnancem. Výkonný ředitel pracuje v souladu s vymezením své funkce a s pověřením představenstva, které jeho činnost řídí přímo nebo prostřednictvím předsedy, resp. místopředsedy představenstva.

§ 13 Dozorčí rada
a. Dozorčí rada je orgánem Spolku, kterému přísluší dohlížet na veškerou jeho činnost. Počet členů stanoví valná hromada v rozsahu 3–5 členů. Volí je valná hromada, která je též oprávněna k jejich odvolání. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva.
b. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby jednání. Usnesení se schvaluje nadpoloviční většinou přítomných a je tehdy platné, když se jednání zúčastnila nadpoloviční většina členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy. Předseda dozorčí rady má právo se zúčastňovat jednání představenstva s hlasem poradním.
c. Funkční období členů dozorčí rady činí 4 roky. Při ukončení činnosti člena dozorčí rady z jakéhokoliv důvodu, je na návrh regionální porady nebo na základě usnesení představenstva kooptován jiný člen.
d. Jednotliví členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokladů Spolku a vyžadovat si informace od členů představenstva.
e. Dozorčí rada je povinna přezkoumat účty a vyjádřit se ke zprávě o výsledcích hospodaření Spolku za uplynulý rok. Zprávu o tom předkládá valné hromadě.
f. Dozorčí radě přísluší právo navrhnout představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za žádoucí.
g. Dozorčí rada zároveň plní funkci rozhodčího orgánu.

§ 14
Sekce
K realizaci zájmů členů Spolku může na návrh představenstva schválit valná hromada vytvoření územních odborných či jiných sekcí Spolku. Sekce pracují ve složení schváleném představenstvem v čele s vedoucím sekce, kterého schvaluje rovněž představenstvo Spolku. Sekce vykonávají odbornou a další činnost v duchu svého poslání a v souladu se stanovami Spolku. Vedoucí sekcí, pokud nejsou členy představenstva, mají právo účastnit se jednání představenstva Spolku s hlasem poradním.

§ 15 Regionální porady
Organizaci regionálních porad, včetně postupu pro předkládání návrhů členů do představenstva a dozorčí rady a předkládání vyjádření k žádostem o přijetí nových členů stanoví představenstvo vnitřním pokynem.

ČÁST IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16 Hospodaření Spolku
Spolek hospodaří s majetkem jako vlastník, zpracovává každoročně finanční rozpočet na rok a vede řádné účetnictví příjmů a výdajů souvisejících s činností Spolku. Hospodaření Spolku se dále řídí obecně závaznými právními normami, usneseními valné hromady a směrnicemi představenstva.

Finanční zdroje tvoří:
a. příspěvky členů ve výši, které schvaluje valná hromada na návrh představenstva
b. dobrovolné příspěvky členů
c. dary
d. účelové příspěvky
e. příjmy z výnosů vlastní činnosti Základním finančním fondem je příspěvkový fond. Spolek může zřizovat, tvořit a používat další účelové fondy, které souvisejí s jeho činností.

§ 17
Zánik Spolku, způsob zrušení Spolku a naložení s jeho likvidačním zůstatkem
a. Spolek zaniká výmazem ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze.
b. Zániku Spolku předchází jeho zrušení likvidací. O tom, že se Spolek zruší, rozhoduje valná hromada 3/5 většinou hlasů (ve smyslu ustanovení §9, stanov). Usnesení o zrušení likvidací musí obsahovat postup likvidačního řízení, ustanovení likvidátora pověřeného provést majetkové vypořádání mezi členy Spolku, majetkové vypořádání případných pohledávek a závazků Spolku vůči třetím osobám, uložení archivního materiálu majícího vztah k činnosti Spolku a podání návrhu na výmaz Spolku ze spolkového rejstříku.
c. Majetek ve vlastnictví Spolku ve věcech bude v rámci likvidace zpeněžen, budou uspokojeny eventuální závazky Spolku vůči třetím osobám a případný zůstatek spolu s finančními prostředky na účtu Spolku bude rozdělen rovným dílem mezi členy v případě, že valná hromada 3/5 většinou všech členů Spolku nerozhodne jinak.
d. Valná hromada může rozhodnout způsobem podle §17 písm. b) stanov, že před zánikem Spolku bude tento zrušen a jeho jmění převedeno na jinou osobu nebo, že Spolek bude zrušen rozdělením. Valná hromada v tomto případě schvaluje návrh představenstva na rozdělení majetku a přechod práv a závazků Spolku na nové subjekty, a to dle ustanovení §9 stanov. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. Návrh na výmaz Spolku při zrušení podle tohoto odstavce podává představenstvo Spolku.

§ 18
Změna a doplnění stanov Spolku
a. O změně a doplnění stanov Spolku rozhoduje valná hromada.
b. Změny stanov Spolku nabývají platnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov, že nabývají platnosti později.

§19 Závěrečná ustanovení
a. Stanovy jsou zpracovány v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a byly schváleny valnou hromadou.
b. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Spolku do spolkového rejstříku