Děkujeme za Vaši registraci.
 

Thank you for your registration.

*Výše vstupních poplatků/Entrance fee:

XXVIII. Konference o krmivech a výživě hospodářských zvířat (17. 10. 2023) / XXVIII. Conference on feed and livestock nutrition (17. 10. 2023):

Členské organizace Spolku dle výše zaplaceného členského příspěvku/Member organizations of the Association according to the amount of the paid membership fee:

  • do 100 tis. Kč 1 účastník zdarma, další á 500 Kč/up to 100 000 CZK 1 participant free of charge, another 500 CZK
  • nad 100 tis. Kč 2 účastníci zdarma, další á 500 Kč/over 100 000 CZK 2 participants for free, another 500 CZK
  • nad 200 tis. Kč 3 účastníci zdarma, další á 500 Kč/over 200 000 CZK 3 participants for free, another 500 CZK
  • nečlenské organizace: 2.500,- Kč (104 EUR) za osobu/non-member organizations: 2.500,- CZK (104 EUR) per person

XXVIII. Seminář rostlinné výroby (18. 10. 2023)/XXVIII. Seminar of crop production (18. 10. 2023):

  • do 100 tis. Kč 1 účastník zdarma, další á 500 Kč/up to 100 000 CZK 1 participant free of charge, another 500 CZK
  • nad 100 tis. Kč 2 účastníci zdarma, další á 500 Kč/over 100 000 CZK 2 participants for free, another 500 CZK
  • nad 200 tis. Kč 3 účastníci zdarma, další á 500 Kč/over 200 000 CZK 3 participants for free, another 500 CZK
  • nečlenské organizace: 2.300,- Kč (96 EUR) za osobu/non-member organizations: 2.300,- CZK (96 EUR) per person

Úhrada poplatku je možná pouze bankovním převodem před událostí na bankovní účet číslo: 19-2787210237/0100 vedený u KB, variabilní symbol: IČO Vaší společnosti, konstantní symbol: 308, do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte název Vaši organizace. Nejsme plátci DPH. Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ7001000000192787210237 BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX / Payment of the fee is possible only by bank transfer before the event to the bank account number: 19-2787210237/0100 at KB, variable symbol: company ID, constant symbol: 308, please enter the name of your organization in the message for the recipient. We are not VAT payers. For foreign payments: IBAN CZ7001000000192787210237 BIC / SWIFT code KOMBCZPPXXX