DOHOVOŘENÝ VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (ze dne 21/07/2020):

Evropská Rada podpořila dobrovolné zastropování přímých plateb, zkrácení prostředků pro Společnou zemědělskou politiku z rozpočtu pro plán obnovy Evropské Unie, i zavedení daně z dopadů z nerecyklovaných plastových obalů.Evropská Rada složena z vrcholných představitelů členských států EU dosáhla dne 21/07/2020 v brzkých ranních hodinách dohody k Víceletému finančnímu rámci (VFR) po roce 2021. Rada se dohodla na rozpočtu pro VFR i pro plán obnovy EU. Nový VFR bude dosahovat výše 1,074.3 bilionu EUR, plán obnovy bude dosahovat navrhovaných 750 miliard EUR, změnil se ale poměr mezi přímými granty a půjčkami. Evropská komise dne 27/05/2020 navrhla těchto 750 miliard EUR rozdělit tak, že by na přímé granty bylo vyčleněno 500 miliard EUR, na půjčky 250 miliard EUR. Vzhledem k neochotě zemí Dánska, Rakouska, Nizozemí, Švédska a Finska alokovat příliš vysoké finanční podpory na přímé granty, byl poměr upraven. Nově tedy Rada podpořila alokaci 390 miliard EUR na přímé granty, 360 miliard EUR na půjčky (v cenách k roku 2018).

Celkový rozpočet pro Společnou zemědělskou politiku by měl dosahovat 356 374 milionů EUR (v cenách k roku 2018), v běžných cenách se jedná o částku 400 966 milionů EUR.

Přímé platby v rámci SZP nepřesáhnou podle nového stanoviska Rady 239 916 milionů EUR, společně s tržními opatřeními pak bude I. pilíř SZP dosahovat maximálně 258 259 milionů EUR (v cenách k roku 2018), v běžných cenách se nově jedná o částku 291 091 milionů EUR. Celkem 40 % z rozpočtu pro Společnou zemědělskou politiku by mělo být alokováno na iniciativy v oblasti klimatu.

Stran externí konvergence Rada podpořila, aby všechny členské státy s přímými platbami nižšími než 90 % průměru EU, uzavřely 50 % existující mezery na 90 %. Do roku 2022 by všechny členské státy měly dostávat alespoň 200 EUR/ha, do roku 2027 by pak minimálním příspěvkem na hektar mělo být 215 EUR.

Stran zastropování přímých plateb pak Rada uvádí, že zastropování velkým příjemcům bude zavedeno na principu dobrovolnosti na úrovni 100.000 EUR, bude se vztahovat pouze na základní podporu příjmů pro udržitelnost. V případě implementace zastropování mohou členské státy z objemu prostředků ze základní podpory příjmů pro udržitelnost odečíst veškeré náklady související se zaměstnaností.

Stran krizové zemědělské rezervy pak Rada uvádí, že její výše by v každém roce v období let 2021-2027 měla dosahovat 450 milionů EUR v běžných cenách. Nevyužité prostředky z roku 2020 by měly být převedeny do roku 2021.

Stran přesunu mezi pilíři dále Rada uvádí, že členské státy mohou přesunout až 25 % prostředků z obálky pro II. pilíř SZP do obálky pro I. pilíř SZP. V případě států, jejichž přímé platby nedosahují ani 90 % průměru EU, je možné místo 25 % přesunout až 30 %. Kofinancování pro ANC oblasti by mělo být umožněno ve výší 65 %, v případě ostatních oblastí pak ve výši 43 %. Minimální míra kofinancování v II. pilíři by měla činit 20 %, vyšší míra kofinancování 80 % by měla platit pro environmentální, klimatické a další závazky. V případě transferů do II. pilíře bude možné tyto kofinancovat v míře 100 %.

Stran nových vlastních zdrojů následně Rada podpořila zavedení daně z odpadu z nerecyklovaných plastových obalů, daň by měla být zavedena od data 01/01/2021 ve výši 0,80 EUR za kilo. Na dohodu dosaženou v Evropské Radě nyní naváže jednání v Radě EU pro zemědělství a rybářství, kde by se mělo jednat o dalších zatím sporných bodech včetně například alokací pro podporu vázanou na produkci (VCS). Rada pro zemědělství by ke svému stanovisku k SZP měla dospět podle plánu německého předsednictví do října 2020, v potaz musí vzít stanoviska Evropské Rady k externí konvergenci, zastropování, i přesunům mezi pilíři. Stanovisko Evropského parlamentu k SZP by rovněž mělo být podle současného plánu zpravodajů přijato v průběhu října 2020 / listopadu 2020. Pokud se tak stane, mohly by být trialogy Evropského parlamentu, Rady a Komise zahájeny ještě koncem letošního roku 2020. V rámci plánu obnovy EU Evropská komise navrhla dne 27/05/2020 poskytnout Rozvoji venkova v rámci II. pilíře SZP dodatečných 15 miliard EUR, tyto prostředky ale Evropská Rada zkrátila na 7,5 miliard EUR. Finanční závazky v rámci plánu obnovy bude možné činit do data 31/12/2023, propláceny mohou být do data 31/12/2026.

Více, v jazyku anglickém, případně zde:

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf