Spolek pro komodity a krmiva
 
 
 
 
 
 
FEFAC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut

 
Odborná sekce rostlinné výroby je jedním z orgánů, kterými Spolek spravuje své záležitosti. Její existence je dána § 7 stanov Spolku. Je porodním orgánem výkonného ředitele Spolku.

Posláním sekce je připravovat výkonnému řediteli, představenstvu a dozorčí radě Spolku informace o stavu vegetace, odhadech sklizní jednotlivých komodit a vypracovávat bilanci užití. Přitom úzce spolupracuje s Koordinačním výborem pro obiloviny Ministerstva zemědělství, SZIF a SSHR.

Monitoruje světové trhy komodit, provádí vyhodnocování a analýzy

Monitoruje stavy porostů dle jednotlivých regionů ČR

Hodnotí stavy zásob dle jednotlivých regionů ČR

Zpracovává odhady sklizně pšenice, žita a ječmene odpovídající použití pro potravinářské účely v ČR

Spolupracuje s partnerskými svazy a zájmovými sdruženími v odborné bilanční činnosti zejména se svazem průmyslových mlýnů, SPZO, AK ČR

Zpracovává a vyhodnocuje trendy spotřeby obilovin dle kategorií v ČR

Pravidelně vyhodnocuje vývozy a dovozy obilovin a vliv na komoditní trh ČR

Vyhodnocuje úroveň spotřeby hnojiv a prostředků na ochranu rostlin v rámci ČR

Aktivně se podílí na vzdělávání členů Spolku pořádáním odborných seminářů a vzdělávacích akcí v rámci své působnosti.

Sekce je řízena předsedou, který je jmenován a odvoláván představenstvem Spolku. Předseda navrhuje členy sekce z řad uznávaných odborníků pracujících pro členské organizace na regionální bázi. Návrh podléhá souhlasu statutárního zástupce zaměstnávající organizace a schvaluje představenstvo Spolku. Sekce se schází na podnět vedoucího nebo výkonného ředitele Spolku. Z jednání je pořizován zápis, který je zveřejňován na webových stránkách Spolku pro informaci ostatním členům Spolku. Zápis je nutné vypracovat bezodkladně, nejdéle však do 5ti pracovních dní. Při splnění všech podmínek je členům sekce a jejímu předsedovi vyplácena odměna v souladu s řádem Spolku. Členové sekce nemají nárok na proplácení cestovních ani jiných náhrad. Tyto náklady jdou k tíži vysílající organizace.